Lover for Vefsn Hundeklubb

 

§1-1 Organisasjon og virkemåte

Klubbens navn er Vefsn Hundeklubb, og forkortes til VHK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel klubb(NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs løver og bestemmelser(med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridene mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Vefsn kommune med omegn.

Klubben har verneting i Vefsn kommune.

§1-2 Formål

Vefsn Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. VHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede individer.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet

-Ekstraordinært årsmøte

-Styret

-Valgkomite

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn 6 mnd. Styret kan dispensere fra kontingentbetaling når særlige grunner foreligger.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte VHK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge VHKs og Norsk Kennel Klubs lover, bestemmelser og retningslinjer. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Klubbens styre kan advare, anmode om å slutte, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

§2-6 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå som æresmedlem medlemmer som gjennom en årrekke har gjort særlig stor tjeneste for klubben. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e- post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Godkjenne budsjett for neste år.

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i) Velge:

- Leder for for 1 år

- 2 styremedlemmer for 2 år

- 2 varamedlemmer for 1år

Utenom leder, konstituerer styret seg selv.

- Revisor med vararevisor for 2 år.

- Valgkomite med 3 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år. Valgkomiteen velger leder innen sin midte.

Årsmøte kan velge blant alle klubbens medlemmer. Også medlemmer som ikke er til stede er valgbar.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % (min.10 stk.)av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Styret skal gjennom året holde minst 4 medlemsmøter. Dette for motta ønsker fra klubbens medlemmer, og for å orientere medlemmene om klubbens virksomhet. Medlemsmøtene er ikke noe beslutningsdyktig organ, men det skal føres referat fra disse.

§4-3 Styrets oppgaver er

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

- oppnevne representant til NKK-regionen.

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel

6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norsk Kennel Klub til midlertidig forvaltning over en periode på 5 år. Dersom klubben ikke reetableres i løpet av denne perioden tilfaller eiendelene Norsk Kennel Klub.


 

Vedtatt av årsmøtet 2012.

NKK kan komme med forandringer på denne teksten.